Pokličite nas

+386 2 748 29 99

Pišite nam

obcina.ptuj@ptuj.si

Prenesite

aplikacijo

Mladi in družba

Družbeno angažiranost in participacijo mladih se lahko poveča s spodbujanjem sodelovanja v organizacijah v mladinskem sektorju. Mladinske organizacije in organizacije za mlade omogočajo mladim posameznikom, da aktivno sodelujejo v družbi ter s tem ključno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti, kar jim lahko kasneje v življenju pomaga tudi pri ekonomskem in socialnem osamosvajanju. Eden od pomembnih ciljev organizacij v mladinskem sektorju je spodbujanje participacije mladih v prostovoljnih dejavnostih. Da bi mladi uspešno sodelovali v mladinskem sektorju, se mora lokalna skupnost zavzemati za reševanje problemov, ki otežujejo razvoj delovanja mladinskega sektorja. Organizacijam v mladinskem sektorju je treba priznati ključno vlogo pri pospeševanju aktivnega državljanstva in participacije, saj delujejo neposredno z mladimi in so posledično mladim občanom tudi najbližje.

V skladu s Strategijo za mlade v MO Ptuj 2016–2020 je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 35. seji, dne 18. 12. 2017, sprejel Odlok o mladini v Mestni občini Ptuj. S tem odlokom Mestna občina Ptuj ureja položaj in delovanje mladine v Mestni občini Ptuj, zlasti pa opredeljuje pogoje za sodelovanje mladine pri odločanju o za njih pomembnih odločitvah, uresničevanje javnega interesa pri dejavnostih za mlade, sodelovanje med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja mladine, področja delovanja mladine in nosilce mladinskih dejavnosti ter sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij.

Na podlagi Odloka o mladini je bila 10. 10. 2018 ustanovljena Komisija za mladinska vprašanja, ki jo sestavlja sedem članov, tri predstavnike predlaga mladinski svet, od teh treh mora biti najmanj eden predstavnik »organizacije, ki izvaja dejavnost za mlade«, štiri predstavnike pa predlaga župan, od teh štirih mora biti eden zaposlen na pristojnem oddelku Občinske uprave Mestne občine Ptuj, eden pa predstavnik zaposlenih v javnem zavodu Center interesnih dejavnosti Ptuj. Komisija za mladinska vprašanja kot posvetovalno telo župana deluje v skladu z Odlokom o mladini v Mestni občini Ptuj.

V letu 2020 je Mestna občina Ptuj prvič objavila javni razpis za sofinanciranje mladinskih organizacij.

Klik na izbrani naslov vam prinese več informacij.

foto: arhiv Mestne občine Ptuj
Scroll to Top